nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Pastierky list – Svätodušné sviatky 2021

Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Zoslaním Ducha Svätého začína nové, prelomové obdobie. Učeníci a nasledovníci Pána Ježiša Krista vychádzajú z uzavretého priestoru v Jeruzaleme, kde na modlitbách očakávali zoslanie Ducha. Ním naplnení zvestujú evanjelium – slobodne, radostne, zrozumiteľne. Mnoho ľudí uverilo v Pána Ježiša, činili pokánie a dali sa pokrstiť. Vzniká kresťanská cirkev.

V Sk 4, 33-34 čítame o spoločenstve prvých kresťanov: „A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých.“

Prví kresťania boli jedno srdce a jedna duša, všetko mali spoločné.

Boží Duch dáva jednotu. Jednotu, kde sú všetci s láskou prijatí a na každom záleží. Tam kde je Boží Duch, nikto nepresadzuje seba, skôr hľadí na potreby druhých.

Ďalej čítame, že apoštolovia veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša. Zvesť v moci Ducha Svätého je oslovujúca, účinná, privádza ľudí k Pánovi Ježišovi.

Veľká milosť spočinula na nich všetkých – nie hriech, nie spory či konflikty, nie nevraživosť alebo neodpustenie – ale milosť, odpustenie, to je dôsledok konania Božieho Ducha.

Aj v týchto dňoch vstupujeme do nového obdobia v znamení uvoľňovania pandemických opatrení. Všetci to vnímame ako úľavu a tešíme sa. Vychádzame akoby z uzavretého priestoru do voľnosti a slobody.

Neváhajme sestry a bratia, vrátiť sa do spoločenstva našich cirkevných zborov, nakoľko to je len možné. Potrebujeme nové zahorenie pre Božie veci, pre Jeho cirkev. Prosme o konanie Ducha Svätého, aby Slovo bolo zvestované v Jeho moci, aby nás viedlo k pokániu, k duchovnému obnoveniu, k novému zahoreniu pre nasledovanie Pána Ježiša a službu lásky. Modlime sa za uvoľňovanie, ktoré dáva Boží Duch, uvoľňovanie z moci hriechu a zla, aby veľká milosť spočinula na nás všetkých.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí napriek podmienkam núdzového stavu využili všetky možnosti šírenia evanjelia slovom aj skutkom. Vážime si to a veríme, že veľa dobrých skúseností a zručností bude využívaných aj naďalej.

Náš reformátor v Symbolických knihách povedal: Duch Svätý však zostáva pri svätom zbore, čiže kresťanstve, až do posledného dňa, ním nás vedie a ho používa na to, aby sa slovo Božie zvestovalo a kázalo; spôsobuje a umožňuje ním posvätenie, aby každého dňa priberalo a silnelo vo viere a v jej ovocí, ktoré plodí. /“Veľký katechizmus, výklad III. článku Apoštolského vyznania viery, odst. 53″. /

Prajeme vám tieto sviatočné dni a aj nasledujúce obdobie, naplnené prítomnosťou Božieho Ducha.

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV
Ivan Eľko, gen. biskup ECAV

zdroj: ecav.sk