nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Modlitebné zamyslenia

26. 8. 2023

Hudba nesie v sebe moc života i smrti

1. Samuelova 16,14; 18,10-12

Aj keď je srdce smutné, spevom ho potešíš,

jak hudbou na tej lutne, čo ospevuje kríž.

„Vždy, keď Saula prepadol zlý duch od Boha, vzal si Dávid citaru a hral na nej. Saulovi sa uľavilo, cítil sa lepšie a zlý duch ho opustil“ (1.Samuelova 16,23).

Je večer. Saul je plný nepokoja. Dávid berie do ruky citaru a vyludzuje prvé tóny. Sladkosť hudby sa rozlieha tmou, a v srdci Saula vyrástla nádej. A moc zla pominula. Hudba má veľkú moc, moc života aj moc ničenia! Preto nie je jedno, akú hudbu počúvame, akú moc do seba vpúšťame! (1K 2,13-16) Dajme sa vyučiť i poučiť!

„Zvučne plesaj Bohu celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev!“ (Žalm Dávidov 66,1-2).Pri výbere a zostavovaní duchovnej hudby je naša zodpovednosť neúmerne vyššia.Boh miluje ušľachtilú hudbu i spevy, preto majú chvály, uctievanie Pána nenahraditeľné miesto na službách Božích i na rozmanitých kresťanských aktivitách. Duchovná pieseň či hudba povznáša ducha človeka k Bohu, do neba, občerstvuje vnútro ľudského ducha. Texty duchovných piesní súhlasia s Písmom Svätým, hudba a rytmus sú uchu i srdcu lahodné, ľubozvučné. Texty majú byť nielen nábožné, ale majú niesť moc kríža, volanie nasledovať Ježiša, vzdávať slávu a chválu Bohu! Takúto hudbu spieval Dávid a ona mala moc nad zlom. Dávidove žalmy sú zhudobnené modlitby, i dnes sú nám mocným vzorom požehnanej služby Bohu. Spievajme veľa, milovaní, spievajme s nadšením a celým srdcom tie krásne duchovné piesne, lebo nášmu dobrému Bohu je to milé, lebo lámeme nimi moc zla a tmy, lebo nás potešujú, privádzajú nás do Božej blízkosti, odzbrojujú satana a padlých anjelov, vyháňajú smútok, strach…

Rocková kresťanská hudba sa stala súčasťou mládežníckych kresťanských koncertov či festivalov. Zo svedectva mladíka, ktorý miloval rock: „Naplnenie svojich túžob som hľadal v alkohole, sexe, v rockovej hudbe, najmä s okultným pozadím. Celkom ma opantala. Strach a depresie ma priviedli ku krížu. Dostal som od Boha nový život“ (E. Pauli). Z tohto a mnohých iných svedectiev vyplýva, že rock má v sebe zlú moc! Rocková hudba je hlučná, vyvoláva adrenochróm (droga meniaca vedomie a stupňujúca žiadostivosť), publikum stráca sebakontrolu, je sprevádzaná agresivitou, ničením vecí, trhaním šiat z tela, vzývaním modiel, voľnou sexualitou… Rocková scéna je plná drog. Môže vzniknúť z takéhoto zdroja Bohu milá a ľúba hudba?! Môže mať táto hudba požehnaný vplyv na kresťanskú mládež?! Kresťanská rocková hudba nie je nič iné, len prispôsobovanie sa svetu plnému erotiky a násilia, svetu bez Boha. Nepodceňujme žiadne zlo, lebo jeho cieľom je zničiť človeka.

 „Beda tým, čo na zlé povedia: dobré a na dobré povedia: zlé, ktorí tmu menia na svetlo“ (Iz 5,20).

„Bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, premýšľajte o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné… A Boh pokoja bude s vami“ (Fil 4,8-9).

Až piesne dospievané a večnosť dobytá,

Pán Ježiš v nebies bráne piesňou ťa privíta. M. Slavka

Modlime sa: Drahý Bože, odpusť nám, že sme dovolili moci zla vstúpiť i do kresťanstva. Pomôž nám odhaľovať skryté zlo a nebyť ľahostajnými. Ďakujeme Ti, Otecko nebeský, že v kríži Tvojho Syna sme dostali i moc bojovať so zlom, odhaľovať jeho zničujúce úmysly, ale ivíťaziť nad každou temnou mocou. Sláva Tebe, Pane! V Ježišovom mene amen!

Rozhovor: Hovorme otvorene o účinkoch zla, prečo s ním treba bojovať, kedy nad ním môžeme zvíťaziť.

Svedectvo: Ako som z Božej milosti zvíťazil nad zlozvykom, zlou žiadosťou.

Podporme sa: Modlime sa za seba navzájom, aby sme mali silu niesť bolesti pri ukrižovaní žiadostivostí nášho tela.

Prosme za kresťanov, aby sme bdeli a nedovolili moci zla šarapatiť v našich životoch a v zboroch; za deti, mládež, aby odolávali lákadlám temnoty v hudbe, drogách… a vnímali ich ničivú moc.

Danka Zubčáková