nedeľa, 14 apríla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Modlitebné zamyslenia

1. 7. 2023

Deti diabla, alebo Boha…?

Ján 8,39-44

Pán Ježiš nikdy nešetril zákonníkov. Slová, ktoré im adresoval, vždy triafali do čierneho a mali pohnúť ich svedomím. Ale opak bol vždy pravdou. Títo znalci zákona tvrdo stáli na svojom náboženskom učení, srdcia mali obrastené samospravodlivosťou, lebo boli presvedčení, že iba oni poznajú pravdu a majú plné právo s ňou narábať podľa vlastnej potreby. Takto dopadne každý veriaci, ktorý zanechá živý vzťah s Pánom Ježišom, ktorý nie je vôbec ľahký, ale plný odriekania sa vlastného ja, vlastných predstáv a vôle. Nie pre každého je to prijateľná cesta, lebo sa nám mnohokrát môže zdať, že my to vieme lepšie, než sám Pán Boh. Zákonníci možno ani neboli zlí ľudia, ale boli zaslepení nánosom svetského života. Zapáčil sa im pohodlný život, kde ich vydržiavali veriaci, mali svoje zaužívané rituály, ktoré im stačili k uspokojeniu ich duchovného života, obľúbili si uctievanie a slávu, privlastnili si to, čo patrilo živému Bohu.

Ako je to v dnešnej dobe? Ako je to s nami? Nestali sme sa aj my takými pohodlnými zákonníkmi, ktorým postačí raz týždenne hodinka presedená v kostole? Neprišla nám vhod „covidová“ doba na to, aby sme sa ešte viac stiahli a vyhovárali sa; miesto toho, aby sme vykročili na cestu určenú nám Bohom…?!? Veď je vždy ľahšie obetovať nejaké tie peniaze na stavbu kostola, ako priložiť ruku k dielu na Božom Kráľovstve a zvestovať evanjelium?!? Nie je pohodlnejšie si zaplatiť modlitbu „u odborníka“, ako viesť pravidelný modlitebný život?!? Pán Ježiš vidí do srdca každého a iba On vie posúdiť, komu naozaj patríme. Beda nám, ak to nie je sám Boh, ale pán tohto sveta, ktorý nám zvábil srdce od pravého uctievania, kde postačí len to, že verím v Boha. Ale v ktorého? Aj farizeji boli úplne presvedčení, že patria Bohu, ale dávno to už nebola pravda, inak by im Pán Ježiš neprízvukoval, že sú deťmi satana!!! Poďme na kolená, hľadajme Božiu tvár, plačme v pokání a prosme za omilostenie, aby aj na nás neplatili tie Jeho obvinenia, nech nám radšej zaznie: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho (Ježišovo) meno“ (Ján 1,12).

Modlitba: Drahý Otče nebeský, ďakujeme za Tvoju starostlivosť o nás, za to, že Ti na každom z nás záleží. Vyznávame, že hoci veríme v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Záchrancu, mnohokrát padáme do rôznych pokušení a zahrávame sa s hriechom, či už vedome alebo nevedomky. Preskúmaj nás Duchom Svätým, aby bolo v nás odhalené všetko, čo nás oddeľuje od Tvojej svätosti. Túžime po tom, aby sme boli Tvoje milované deti a prijali svoje dedičstvo pripravené v nebesiach. Ochraňuj nás a veď tak, aby náš život odzrkadľoval Pána Ježiša. Ďakujeme, že si nás zachránil pred večnou smrťou a navrátil k Sebe, aby sme sa už tu a neskôr aj v nebesiach radovali s Tebou na veky vekov. Amen.

Prosme za to, aby v nás Duch Svätý odhalil, či nepatríme k zákonníkom, a aby sme ani my nemali zatvrdnuté srdcia k pravému pokániu a navráteniu sa k živému Bohu!

Rozprávajme sa: o tom, v čom sa môžeme podobať zákonníkom a v čom Kristovi.

Alica Pipperová