nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

Oznamy

Konvent ku voľbe biskupa VD ECAV, 27.10.2019

Milé sestry, ctihodní bratia v Kristu! Srdečne vás pozývame na zborový konvent, ktorý sa bude konať v nedeľu, 27. 10. 2019, na hlavných službách Božích o 10:00 h, na ktorom prebehne voľba biskupa Východného dištriktu ECAV.


Kandidáti na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku (podľa abecedného poradia)


Informácie ku voľbe biskupa VD ECAV tak, ako boli zverejnené ECAV na Slovensku nájdete nižšie.


Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 článok 40

  • ods 3 hovorí: Cirkevní predstavitelia s výnimkou zborových farárov sa volia na 6 rokov.
  • ods 2 hovorí: „Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.“

Začiatkom budúceho roka  2020 skončí druhé funkčné obdobie brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, ktorý verne a požehnane zastával úrad biskupa Východného dištriktu ECAV od r. 2008.
Preto Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV (DP VD) na svojom zasadnutí dňa 6. septembra 2019 v Prešove  v zmysle Cirkevného zákona č. 11/1994  par. 28  Uznesením č. 26A/2019  vypísalo v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV voľby na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2020 – 2026. Zároveň Uznesením č. 26B/2019 schválilo nasledujúci časový harmonogram volieb:           

  • 30. 09. 2019 – 15.00 hod. – kandidačná porada
  • 20. a 27. 10. 2019  volebné konventy v CZ VD
  • 8. 11. 2019 sčítacia komisia
  • 8. 11. 2019 riadne zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 1. kola volieb a v prípade potreby sa vyhlási 2. kolo volieb
  • 24. 11. a 1. 12. 2019 volebné konventy v CZ VD 2. kola volieb
  • 13. 12. 2019 sčítacia komisia
  • 13. 12. 2019 zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 2. kola volieb – konečný výsledok

Kandidačnú poradu, ktorá zostavuje kandidačnú listinu pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku v zmysle Cirkevného zákona č. 11/94 § 30 odsek 1/, tvoria jednotlivé predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV.

Základné kritériá na funkciu dištriktuálneho biskupa sú definované v Cirkevnom ústavnom zákone č. 1/1993 článok 43 ods. 1:

„Do funkcie dištriktuálneho biskupa možno zvoliť ordinovaného kňaza, ktorý dosiahol vek 40 rokov a je v duchovenskej službe minimálne 10 rokov, z toho 3 roky v dištrikte. Zvolením do funkcie dištriktuálneho biskupa zaniká jeho predchádzajúca cirkevná funkcia. Dištriktuálneho biskupa volia cirkevné zbory dištriktu.“

Kandidáti na funkciu biskupa VD ECAV  v zmysle Uznesenia DP VD č. 26A/2019 zo dňa 6. 9. 2019 predložia  kandidačnej porade:

1/ písomné  čestné vyhlásenie, že súhlasia s kandidovaním a v prípade zvolenia sú pripravení prevziať funkciu

2/ štruktúrovaný životopis

3/ volebný program

4/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

V termínoch určených DP VD budú v každom cirkevnom zbore VD následne prebiehať volebné konventy, na ktorých bude možné odovzdať hlas niektorému z kandidátov.

Pri volebnej matematike je potrebné zdôrazniť, že každý jeden odovzdaný hlas dospelého člena cirkvi sa započítava a je dôležitý a môže byť aj rozhodujúci. Zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov cirkevných zborov, odovzdávaných na volebných konventoch. Ak boli viacerí kandidáti a ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa opakujú medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najväčší počet hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát s väčším počtom hlasov. Pri rovnakom počte hlasov rozhoduje o zostupe kandidáta žreb.

Ak bol len jeden kandidát, potrebné sú na jeho zvolenie 3/5  všetkých hlasov v organizačnej jednotke.“ (Cirkevný zákon č. 11/1994 par. 32 bod 8, 9)

„A ON (Boh) ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov … budovať telo Kristovo… aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v KRISTA.“(Ef 4, 11.12.15)


zdroje:
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/volby-biskupa-vd-ecav ::

http://liptkokava.ecavlos.sk/archiv/2019/volby-2019-biskup-vd/ ::