streda, 19 júna, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

1 – Vznik a zánik členstva

  1. Členstvo v CZ sa nadobúda krstom alebo prijatím toho, kto bol pokrstený v inej kresťanskej cirkvi a následne po prihlásení do cirkevného zboru. Členstvo v cirkevnom zbore ECAV Martin je evidované a každému členovi sa vytvorí evidenčný list.
  2. Členstvo v cirkevnom zbore ECAV Martin zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho a v súlade s registratúrnym poriadkom sa po uplynutí piatich rokov skartuje.