nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

1 – Zborový konvent

 1. Zborový konvent je najvyšším orgánom CZ. Tvoria ho všetci konfirmovaní, plnoletí, registrovaní členovia CZ.
 2. Zborový konvent v súlade s čl. 17 Cirkevnej ústavy plní najmä tieto úlohy:
  • stará sa o cirkevný a mravno-náboženský život v CZ;
  • rozhoduje o:
   • prijatí a zmene štatútu CZ,
   • organizačných a hospodárskych záležitostiach CZ,
   • zriadení a zrušení účelových zariadení CZ;
  • zabezpečuje výučbu náboženstva na štátnych, súkromných a cirkevných školách iných cirkví a náboženských spoločenstiev v súlade so všeobecne záväznými štátnymi predpismi v územnom obvode CZ;
  • schvaľuje:
   • rozpočet a účtovnú uzávierku CZ, ktoré obsahujú všetky náležitosti určené právnymi predpismi,
   • organizačnú štruktúru CZ, ktorá je spolu s kartami funkčných miest predstaviteľov a zamestnancov CZ, súčasťou organizačného poriadku CZ,
   • kňazskú správu,
   • vokátory zborových farárov;
  • volí a odvoláva:
   • kandidátov na zborových predstaviteľov a funkcionárov CZ,
   • delegátov na seniorátny konvent,
   • predsedu a členov revíznej komisie.
 3. Zborový konvent:
  • je zvolávaný predsedníctvom CZ po predchádzajúcom doporučení zborového presbyterstva;
  • je uznášania schopný, ak bol riadne zvolaný najmenej týždeň vopred na hlavných službách Božích v CZ v Martine s tým, že:
   • počet prítomných sa zisťuje podľa prezenčných listín,
   • na platnosť uznesenia orgánu je potrebná väčšina hlasov z počtu prítomných členov,
   • prezenčná listina obsahuje označenie orgánu, dátum a miesto zasadnutia, meno, priezvisko a vlastnoručný podpis člena CZ;
  • konvent riadi jeden z členov predsedníctva (zborový dozorca alebo zborový farár) v súlade s cirkevným zákonom ECAV;
  • zo zasadania konventu musí byť spísaná zápisnica, ktorú podpíše zapisovateľ, zborové predsedníctvo a dvaja overovatelia.