nedeľa, 14 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

2 – Práva a povinnosti člena

 1. Základné povinnosti člena CZ:
  • zúčastňovať sa na službách Božích a na prijímaní sviatostí, aby sme pozorným počúvaním výkladu použitého biblického textu správne pochopili význam obsahu Biblie;
  • žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti, svoje deti učiť Písmu svätému, ktoré ich môžu učiniť múdrymi na spasenie vierou v Ježiša Krista (2Tim 3,14-17) a prinášať/privádzať ich k Svätému krstu a konfirmačnej príprave;
  • rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na výchove a činnosti Cirkvi, najmä v CZ Martin s cieľom zachovávať (Mt 7, 24-27) a rozvíjať kvalitu života, aby učiac sa pravde v láske rástli v Kristovi v každom smere;
  • neustále posilňovať svoju vieru v Trojjediného Boha poznávaním Jeho diela stvorenia, diela vykúpenia a posvätenia;
  • rozpoznávať dané Božie dary, preciťovať svoje poslanie a v súlade s ním aktívne sa zapájať do činností zameraných na spoločné dobro.
 2. Základné práva člena CZ:
  • zúčastňovať sa na činnosti kresťanských cirkví, predovšetkým CZ;
  • zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti;
  • žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi;
  • využívať služby cirkevnej charity, diakonie a ostatných služieb CZ ECAV Martin;
  • hlasovať po dovŕšení 18 rokov a byť volený do cirkevných orgánov ECAV po dovŕšení 21 rokov;
  • predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom na akékoľvek činnosti, ktorými by sa dali zlepšiť alebo rozšíriť služby poskytované CZ Martin;
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní, a hlasovať o nich;
  • domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi.