streda, 17 júla, 2024

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Martine

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." Ján 3, 16

3 – Poslanie cirkevného zboru a jeho naplnenie

 1. Poslanie CZ. Vychádzajúc z Písma svätého je poslaním nášho cirkevného zboru:
  • šíriť evanjelium Ježiša Krista a privádzať ľudí k viere v Trojjediného Boha (Mt 28, 19-20; Mk 16, 15-16; 1Pt 4, 11);
  • žiť v milujúcom spoločenstve, s láskou k Bohu a ľuďom podľa pravdy, v láske, aby sme rástli vo viere a slúžili darmi v moci Ducha Svätého na všeobecný úžitok, plniac tak dve najväčšie prikázania lásky (J 3, 1-6; Mt 22, 36-39; Sk 4, 32);
  • aktívne pôsobiť pri tvorbe programov rozvoja a tvorbe zákonov spoločnosti, aby smerovali k napĺňaniu prikázaní lásky (Mt 22, 40);
  • neustále sa učiť žiť podľa Božieho slova a modlitbám, spoločne v rodine, v cirkvi s úprimným srdcom a bázňou k Trojjedinému Bohu (Sk 2, 42-44; R 6-8 a Sk 5, 14);
  • ustanovovať z členov CZ do funkcií vedúcich výborov, sekcií a komisií, podľa darov a Božieho povolania slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či povzbudzovaní k rozvoju CZ na budovanie Kristovho tela poznávaním Božieho Syna (Ef 4, 11-14; 1K 12, 7; R 12, 6-8).
 2. Naplnenie poslania CZ. K naplneniu svojho poslania CZ pristupuje:
  • zodpovedným vykonávaním Božieho misijného poverenia (Mt 28, 19-20; Mk 16, 15-16), prinášaním evanjelia všetkým ľuďom a vydávaním svedectva druhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom i životom (Sk 1, 8; Mt 5, 13-16), aby poznali pravdu a boli spasení;
  • v súlade s Božím poverením prijíma Božiu milosť vierou (Ef 2, 8-9) zo zvesti Božieho slova (Jk 1, 21), z prisluhovania sviatostí (Mt 28, 19-20; Mk 16, 15-16; L 22, 19-20; 1K 11, 23-29) a odpovedá na ňu vďačnosťou (1Tes 5,18), oslavou Boha (Ef 5,19; 2Tes 1, 11-12) i svedectvom o Božej láske vo svete (Mt 28, 19-20, J 3, 16), mravným životom (1K 6, 20), bratsko-sesterskou láskou (2K 5, 14a), duchovnou jednotou (Ef 4, 3), kresťanskou službou a svedomitým konaním každodenných povinností v manželstve, v rodine, v povolaní a v cirkvi;
  • ako odpoveď na Božiu lásku poskytuje pastorálnu starostlivosť, slúži ľuďom v ich potrebách (G 6, 2), slúži v láske chorým, starým a nevládnym (Sk 6, 5-6; Mt 2, 5-6; 2M 23, 5), nie je ľahostajný voči krivde a nespravodlivosti, vedie ľudí ku pokoju (Mt 5, 9; Žid 12, 14-15), k jednote ducha, k vzájomnému porozumeniu (Ef 4, 2), k zmiereniu (Kol 3, 13), prekonávaniu rasových a národnostných predsudkov (G 3, 28);
  • vyučovaním Božieho slova vedie svojich členov k poznaniu a k duchovnému rastu (Ef 4, 11-16; Kol 2, 6-15), aby rástli vo viere, láske, nádeji (1K 13, 13; 1Tes 1, 3) a kresťanskej službe (F2, 22) podľa svojho obdarovania (1K 12,7; Ef 6, 6-8) na slávu Božiu (1K 10, 31);
  • motivuje členov CZ, aby poskytovali finančnú podporu na cirkevno-zborové ciele, ciele evanjelickej cirkvi a misijné ciele cirkvi vo svete (2K 8-9; 3J 7);
  • uskutočňuje cirkevnú disciplínu voči členom CZ na základe autority Písma svätého (Mt 18, 15-18; 1K 5, 5), Ústavy ECAV a cirkevných zákonov.