3. deň zborovej diakonie

Stáva sa už pomaly tradíciou, že v mesiaci september dobrovoľní pracovníci diakonie, organizujú Deň zborovej diakonie TuS. Aj tomto roku sa spomenuté stretnutie konalo dňa 10. 9. 2016 v zborovej sieni cirkevného zboru.

Tak ako sme sa na predchádzajúcom stretnutí dohodli – dni diakonie budeme organizovať v duchu odkazu Alberta Schweitzera: „Slúžiť a pomáhať všetkým blízkym, ktorí potrebujú zažiť dotyk Božej lásky nielen slovom, ale predovšetkým praktickým skutkom“.

Na úvod stretnutia účastníkov privítal domáci brat farár Mgr. Milan Kubík. Na jeho slová nadviazal biblickým zamyslením (Iz. 58,10) námestný brat TuS Mgr. Marek Hrivnák. Posilnil a povzbudil všetkých prítomných a vyzdvihol dôležitosť konanej služby.

Po tejto časti programu nasledovala odborná prednáška, ktorú si pripravila Mgr. Janka Majzlíková. Pani Majzlíková je majiteľkou spoločnosti ADOS – Majzlíková, s.r.o., ktorej predmetom činnosti je poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v ich prirodzenom prostredí – na základe Zákona NR SR . 578/2004 Z. z. Vo svojej prednáške veľmi dôsledne vysvetlila prítomným, ako majú v prípade potreby tejto služby postupovať. Hovorila o jednotlivých úkonoch, o dĺžke poskytovania svojej služby a mnohých poučila o možnostiach, na ktoré má pacient právo. Predovšetkým však zdôraznila, že služba ADOS je poskytovaná nielen počas pracovných dní, ale aj voľna a sviatkov.

Myslím si, že vzhľadom k otázkam, ktoré postupne zazneli – táto oblasť ľudí skutočne zaujala. Pani Majzlíková a aj jej kvalifikované sestry, vždy ochotne usmernia rodinných príslušníkov pacienta ako pri ošetrovaní chorých postupovať. Účastníci stretnutia veľmi ocenili nielen odbornosť prednášky, ale aj cenné rady a informácie pri opatrovaní svojich blízkych. V príjemnej atmosfére sme prežili požehnané dopoludnie. Aj keď je pozvánka o konaní Dňa Zborovej diakonie včas rozposlané na všetky cirkevné zbory TuS, pravidelne sa ho zúčastňujú len niektoré sestry. V tomto roku sme privítali zástupcu CZ Martin – Záturčie, Sučany, Považská Bystrica, Košeca, Žilina, Ivančiná, Vrútky a pracovníčky zborovej diakonie domáceho cirkevného zboru. Atmosféra spoločenstva je vždy priateľská a ľudia, ktorí sa ochotne vkladajú do tejto služby sú skutočnými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista. Vzájomne sa zdieľame s problémami tých, ktorí sú naši bratia a sestry. Úprimne sa tešíme z každého nového člena cirkevného zboru TuS. V diakonickej práci chceme pokračovať aj naďalej. Diakonia je účinným nástrojom rastu cirkvi. Ak si uvedomíme hlbokú pravdivosť týchto slov, vždy nájdeme spôsob ako byť pri jej budovaní použiteľnými nástrojmi.

Ďakujeme všetkým ochotným sestrám za pripravené občerstvenie, PhDr. Bubeníkovej, PhD. za hudobný sprievod pri piesňach z Ev. spevníka a Hospodinu za silu a povzbudenie, stáť v službe a vydávať svedectvo o Jeho láske.

Mgr. Lenka Taškárová
zborová diakonka

image1

SONY DSC